Acties en aanbiedingen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Besloten Vennootschap Frank Coolen Machines BV
gevestigd en kantoorhoudende te 6093 AC Heythuysen aan de Biesstraat 59

Artikel 1 Definities en omschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- voorwaarden: schriftelijke bedingen die zijn opgesteld teneinde in een
aantal overeenkomsten te worden opgenomen, niet zijnde
bedingen die de kern van de prestaties aangeven.
- gebruiker: de besloten vennootschap Frank Coolen Machines BV.
- wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op
andere wijze de gelding van de voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen
gebruiker enerzijds en de wederpartij anderzijds. Zij vormen een
Integrerend onderdeel van de aanbieding/overeenkomst en zijn van
toepassing op alle uit hoofde van de overeenkomst uitgevoerde prestaties,
behoudens aanvullingen, afwijkingen en wijzigingen welke partijen
schriftelijk in onderling overleg uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de wederpartij maken
geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve de gebruiker niet,
tenzij de gebruiker deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft
aanvaard.
Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de wederpartij
prevaleren de voorwaarden van de gebruiker, tenzij de gebruiker
schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de wederpartij op de
overeenkomst van toepassing zijn en daarvan deel uitmaken. Een
stilzwijgende erkenning en bevestiging van de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden van de wederpartij zal onder geen voorwaarde
kunnen worden aangenomen.
3. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, dan maakt de
gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment
van in werking treden van de wijziging tussen de gebruiker en wederpartij
tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de gebruiker heeft nagelaten de
wederpartij van de wijziging in kennis te stellen.

Artikel 3 Aanbod, totstandkoming overeenkomst, wijziging en annulering
1. Alle offertes en aanbiedingen door de gebruiker uitgebracht zijn geheel
vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen.
2. De afbeeldingen, tekeningen en gewichtsvermeldingen, welke in de
prospecti en catalogi voorkomen en bij offertes en/of orderbevestigingen
gevoegd respectievelijk hierop genoemd zijn, geven een algemene
voorstelling van hetgeen is aangeboden. Met het oog op
constructieveranderingen kan het voorkomen dat de werkelijke uitvoering
verschilt van de afbeelding, tekening of gewichtsvermelding. Zodanig
verschil verplicht de gebruiker niet tot enigerlei vergoeding aan de wederpartij
en geeft de wederpartij niet het recht om ontvangst of betaling te
weigeren.
3. De overeenkomst geldt als gesloten, wanneer de gebruiker na ontvangst
van de opdracht bevestigd heeft deze te accepteren.
4. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen c.q. opdrachten
door de wederpartij, zonder dat de gebruiker in haar verplichtingen
toerekenbaar tekort is geschoten, zijn eerst dan van kracht na schriftelijke
akkoord-verklaring van de zijde van de gebruiker. In geval de wederpartij
in strijd daarmede zonder toestemming van de gebruiker de gedane
bestelling of opdracht annuleert, zal de wederpartij een onmiddellijk
opeisbare boete aan gebruiker verschuldigd zijn ten bedrage van 20 % van
de totaalprijs, inclusief b.t.w.

Artikel 4 Betaling
1. Verkoop en levering geschieden tegen de geldende prijzen op het moment
van totstandkoming van de overeenkomst.
2. De in het vorengaande lid bedoelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
3. De wederpartij zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de navolgende
betalingsvoorwaarden in acht nemen:
- Het totaalbedrag dient binnen 30 dagen na de faktuurdatum in zijn
geheel aan de gebruiker te zijn voldaan.
- Gefaktureerd wordt binnen 3 dagen na levering.

Artikel 5 Levertijd en levering
1. Opgegeven levertermijnen zijn niet bindend en zijn niet fataal. De gebruiker
verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden,
doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Onder zodanige niet
voorzienbare overschrijdingen begrijpen partijen onder andere de
omstandigheid dat de fabrikant zijn leveringsverplichtingen jegens de
gebruiker niet tijdig nakomt.
2. Gebruiker draagt zorg voor verzending van de zaken naar de wederpartij
tenzij partijen anders overeenkomen. Indien de gebruiker zaken aan de
wederpartij verzendt draagt de wederpartij het risico voor deze zaken
gedurende de verzending. Verbintenissen tegenover derden aangegaan
brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor
rekening van de wederpartij te zijn aanvaard. Indien door de gebruiker op
de vrachtbrieven vermeld wordt onvoldoende verpakt" dan geschiedt dlt
slechts ter voldoening aan de voorschriften van de vervoerders. Ook in dat
geval reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daar
deze melding slechts geschiedt ten einde de wederpartij hogere onkosten
aan verpakking en vracht te besparen.
De keuze van het vervoermiddel is aan de gebruiker, ook bij niet franco
zendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door de
wederpartij zijn gegeven.
Belemmering of tijdelijke verhindering van het gekozen vervoermiddel
verplicht niet een ander te bezigen. Tenzij anders IS overeengekomen zijn
zegel, belastingen etc. voor rekening van de wederpartij.
Wanneer een gedeelte ener bestelling gereed is kan de gebruiker te harer
keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is.
In het eerste geval moeten de fakturen, betrekking hebbende op de
gedeeltelijke levering, binnen de overeengekomen betalingstermijn worden
voldaan.
Onverminderd het vorenstaande zijn de zaken vanaf de datum der levering
voor risico van de wederpartij.

Artikel 6 Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan enige omstandigheid
waarop de gebruiker geen invloed heeft, noch redelijkerwijze kan hebben,
en die de levering van de zaken onmogelijk maakt, wordt de gebruiker
ontslagen van zijn verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij
gesloten overeenkomst. De wederpartij kan in geval van overmacht geen
vergoeding vorderen van de gebruiker van de door hem geleden schade.
2. In geval van tijdelijke overmacht is de gebruiker gerechtigd de
leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke
verhindering tot levering geldt. De gebruiker IS verplicht aan de wederpartij
onverwijld schriftelijk of mondeling de vertraging, alsmede de reden
daarvan, mede te delen.

Artikel 7 Reclamaties
1. De wederpartij dient klachten over de aan hem door de gebruiker
geleverde goederen binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of had kunnen ontdekken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving
van de klachten aan de gebruiker mede te delen, bij gebreke waarvan elke
aanspraak jegens de gebruiker terzake van gebreken van de geleverde
zaken vervalt.
2. Reclamaties kunnen alleen worden ingediend indien de zaken zich nog in
dezelfde staat bevinden als waarin zij werden geleverd.

Artikel 8 Opschortingrechten
De gebruiker is gerechtigd de levering op te schorten zolang de wederpartij
zijnerzijds niet aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook,
jegens de gebruiker heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment
waarop de wederpartij alsnog volledig aan zijn verplichtingen jegens de
gebruiker heeft voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de wederpartij
geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet aan al zijn bestaande en
toekomstige betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens de
gebruiker heeft voldaan. De kosten verbonden aan het desnodig terugnemen
van de geleverde materialen en andere zaken, zoals demontage- en
transportkosten, komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 Compensatie, rente en kosten, ontbinding
1. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker is het
de wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens de
gebruiker te compenseren met een vordering van de wederpartlj op de
gebruiker, uit welke hoofden dan ook.
2. Indien de wederpartij in gebreke is met de tijdige nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, is de wederpartij aan de gebruiker 1,5 % rente
over het gefaktureerde bedrag per kalendermaand verschuldigd, welke
rente wordt berekend vanaf de datum dat de wederpartij met de betaling
in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige
maand wordt beschouwd.
3. Bij niet of niet-tijdige betaling dan wei niet of niet behoorlijke nakoming
van enige op de wederpartij berustende verplichting, is de gebruiker
gerechtigd aan de wederpartij een bedrag gelijk aan 15 % van de openstaande
hoofdsom als buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen,
onverminderd het recht om de werkelijk gemaakte kosten aan de
wederpartij in rekening te brengen indien deze dit bedrag te boven
mochten gaan.
4. Onverminderd het bovenstaande is de gebruiker bij niet of niet-tijdige
betaling dan wei niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de
wederpartij rustende verplichting, gerechtigd de overeenkomst ontbonden
te verklaren en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van
de gebruiker om vergoeding van de door haar ten gevolge van de
ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de wederpartij te
vorderen.
5. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in
gebreke mocht blijven om aan ziJn verplichtingen te voldoen, bij staking
van betaling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement,
beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van zaken van de wederpartij,
wordt hetgeen door de wederpartij uit hoofde van enigerlei overeenkomst
aan de gebruiker verschuldigd is, onverwijld en ten volle opeisbaar.

Artikel 11 Exoneratie, garantie
1. De gebruiker garandeert dat de door haar vervaardigde en geleverde zaken
voldoen aan de in de overeenkomst bepaalde specificaties gedurende de in
de overeenkomst te bepalen garantietermijn. Wordt in de overeenkomst
niet expliciet een garantie termijn bepaald, dan kan deze nimmer langer zijn
dan de garantietermijn volgens opgave van de fabrikant.
2. De garantie geeft de wederpartij geen ander recht dan tot vervanging of
herstel van de vervaardigde en/of geleverde zaken.
3. De door de gebruiker gegeven garantie op door haar geleverde of
vervaardigde zaken en/of materialen vervalt, indien de wederpartij geheel
of gedeeltelijk nagelaten heeft aan zijn betalingsverplichtingen te volaoen.
4. Indien door partijen is overeengekomen dat bepaalde materialen of
onderdelen daarvan geleverd moeten worden door met name genoemde
fabrikanten of leveranciers, zal de gebruiker niet gehouden zijn tot een
verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de
fabrikant of leverancier bereid is jegens haar, de gebruiker, te aanvaarden.
Partijen begrijpen onder garantie niet de normale slijtage.
5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor door de wederpartij dan wei enige
derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig
gebruik van de door gebruiker geleverde of vervaardigde zaken door de
wederpartij of door enige derde.
6. Voor fouten van door de gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen is gebruiker aansprakelijk tot een bedrag van
maximaal € 500 per fout.

Artikel 12 Zekerheid
1. De gebruiker kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen
van de wederpartij.
2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de gebruiker zekerheid bedingen
indien zij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn
betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Indien en zolang de wederpartij in
dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen komt de gebruiker
het recht van opschorting toe.

Artikel 13 Bezichtiging
Het staat de wederpartij vrij alle door hem uit het bedrijf of het magazijn van
de gebruiker te betrekken goederen voor de verzending te bezichtigen.
Eventuele onkosten, ontstaan door de bezichtiging, kunnen door de gebruiker
aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Domiciliekeuze
De gebruiker kiest domicilie te 6093 AC Heythuysen, te harer kantore aan de
Biesstraat 59.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op elke door de gebruiker met de wederpartij gesloten overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de
Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke
zaken.

Artikel 16 Geschillenregeling
Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die
behoren bij de door de gebruiker met de wederpartij gesloten overeenkomst,
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te
Roermond, voor zover de wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 17 Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Roermond.